За проекта

За проекта

Проектът DysVet се финансира от програмата за Учене през целия живот на Европейския съюз, подпрограма „Леонардо да Винчи“.

Защо DysVet?

Дислексията засяга 1 от всеки 10 възрастни. Във Великобритания, въпреки годините на лобиране, обширен анализ на нуждите и правителствени доклади за потенциални решения, подкрепата за учащите и работещите с дислексия все още не е това, което би следвало да бъде. В много страни от ЕС ситуацията е дори по-лоша. Без адекватна подкрепа учащите с дислексия срещат сериозни  затруднения в образованието си, както и с последващата си трудова реализация.

Партньорите по DysVet проекта, всеки от които има опит в работата с хора с дислексия от различни възрасти, отчитайки съществуващия проблем, решиха да създадат помагало, което да повиши информираността на те и работодателите по темата.

Проектът DysVet е своеобразно продължение на предишен успешен проект –  Adystrain (2007), и е съ-финансиран от Националната агенция на Чехия в рамките на Програмата за учене през целия живот, Трансфер на иновации.

Специфичните цели на проекта са:

  • Предоставяне на надеждни знания относно дислексията, психологичните и образователни последици и пречките, пред които са изправени хората с дислексия, по отношение на достъпа до образование и пазара на труда, както и  начините за преодоляването им;
  • Формиране на активно отношение у учителите и мениджърите, подкрепящи младежи и възрастни с дислексия по отношение на достъпа им до знания и на пазара на труда;
  • Повишаване на знанията и уменията на хората, ангажирани  с подкрепата на учащите с дислексия.

Целта на проекта е да се приложи в Чехия, България и Полша вече  разработен в други европейски страни курс, предназначен за обучение на преподавателите в системата на професионалното образование и за работодатели. Всички материали ще бъдат на разположение на чешки, български и полски, като ще бъдат адаптирани за нуждите в съответните страни.
Курсът е в девет модула. Отделните модули са разработени от различни партньори и тяхното съдържание е адаптирани съобразно националната специфика на всеки от партньорите.

Съдържание на курса:

Модул 01: Що е дислексуя?
Модул 02: Оценяване на силните и слаби страни
Модул 03: Причини и последствие от дислексията
Модул 04: Асистиращи технологии
Модул 05: Предпочитания в ученето и работата
Модул 06: Подготовка на материали за учащи и работещи с дислексия
Модул 07: Подкрепа на учащи/ работещи с дислексия
Модул 08: Добри практики
Модул 09: Дислексия и законодателство

В работата по проекта участват организации и експерти по дислексия от Великобритания, България, Полша и Чехия.

Euroface Consulting s.r.o., Чехия
Гимназия Sázavská, Чехия
Асоциация Дислексия – България
EduBridge, Полша
IBIS Creative Consultants Ltd., Великобритания
DysVet © 2014

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на автора и от Комисията не носи отговорност за съдържанието и последващото използване на информацията.